Anbi-gegevens van de Missieprocuur Kruisheren

De Nederlandse Belastingdienst heeft de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland behoren, via een groepsbeschikking erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (Anbi). Langs die weg bezit ook de Missieprocuur Kruisheren de status van een Anbi. Daarom komen giften aan de Missieprocuur Kruisheren in aanmerking voor aftrek van de Nederlandse inkomstenbelasting. In het kader van transparantie en verantwoording bieden wij belanghebbenden onderstaand inzicht in de werking van de Missieprocuur Kruisheren. Deze informatie is tevens een wettelijke voorwaarde voor het behoud van de Anbi-status.

Algemene gegevens

Naam: Kerkelijke Instelling Missieprocuur Kruisheren in Nederland
Ook bekend als: Missieprocuur Kruisheren
RSIN/Fiscaal nummer: 806715236
Postadres: Kloosterlaan 24 A, 5435 XD Sint Agatha

De Missieprocuur Kruisheren is een zelfstandige kerkelijke instelling, erkend en opgericht door de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het bestuur van de Europese provincie van de Kruisheren is de aangewezen toezichthouder voor de Missieprocuur Kruisheren. De overste van de Europese provincie is het bevoegd kerkelijk gezag voor de missieprocuur. De statuten van de Missieprocuur Kruisheren zijn na de jongste wijzigingen in 2007 in een notariële akte vastgelegd.

Samenstelling bestuur

De Missieprocuur Kruisheren is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Het bestuur van de Missieprocuur Kruisheren bestaat uit minimaal vijf leden, die benoemd worden door de overste van de Europese provincie van de Kruisheren. De bestuursleden verdelen onder zich de taken van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Doelstelling/visie

In 1936 werd in Nijmegen door het hoofdbestuur van de Orde van de Kruisheren de Missieprocuur Kruisheren opgericht. De doelstelling is statutair vastgelegd als: ‘het missie- en ontwikkelingswerk te bevorderen, in de ruimste zin genomen, bij voorkeur in die gebieden waar Kruisheren werkzaam zijn, teneinde het algemeen belang te bevorderen.’ Van oudsher ondersteunt de Missieprocuur Kruisheren de activiteiten en het leven van de kruisheren in Indonesië, Brazilië en Congo.

Beleidsplan

De Missieprocuur ontvangt giften die bestemd zijn voor projecten in landen waar kruisheren-missionarissen werkzaam zijn of waren. Dankzij de duurzame inzet van de kruisheren-missionarissen, de morele en financiële steun van hun thuisfront, en de daaruit voortvloeiende roepingen van de in die landen geboren kruisheren, ontwikkelen deze gebieden zich tot groeiende en zelfstandige onderdelen van de Orde van de Kruisheren. De missieprocuur ontvangt en bemiddelt ook giften voor het leven en de activiteiten van de jonge kruisheren ter bevordering van het algemeen belang in die landen.
De ontvangen gelden worden op verzoek en conform afspraken naar de eindbestemmingen overgemaakt en tot die tijd zorgvuldig beheerd binnen het belegd vermogen. De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. De bestemde ontvangers krijgen geregeld bijgewerkte overzichten van de beschikbare tegoeden.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
De missieprocuur heeft geen betaalde werknemers in dienst. De missieprocuur ontvangt gratis administratieve ondersteuning vanuit de Europese provincie van de kruisheren.

Activiteiten

De activiteiten van de missieprocuur bestaan uit:

 1. Algemene ondersteuning van kruisheren-missionarissen in Indonesië en Brazilië:
  • Onderhouden van contacten (correspondentie etc.).
  • Sociale voorzieningen in Nederland (ziektekostenverzekering, AOW, etc.).
  • Bemiddeling bij aanvragen van projectsubsidies.
  • Hulp bij vakantie, verlof of terugkeer.
 2. Contact met de familie van kruisheren-missionarissen.
 3. Financiële administratie:
  • Voeren van de boekhouding.
  • Administratie en correspondentie van giften en tegoeden.
  • Beheer van de geldmiddelen.
 4. Deelname aan missionaire activiteiten in Nederland.
 5. Fondswerving voor activiteiten van kruisheren in Indonesië, Congo en Brazilië:
  • Missieanimatie, bewustwordingscampagnes en fondswerving.
  • Hulp bij het schrijven en indienen van projectaanvragen bij subsidieverstrekkers.

Financiële verantwoording

In deze bijlage (pdf) vind je de begroting en de staat van baten en lasten met een toelichting.