Anbi-gegevens van de Europese Kruisherenprovincie

De Nederlandse Belastingdienst heeft de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland behoren, via een groepsbeschikking erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (Anbi). Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms-katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als Anbi. Daarom bezit ook de Europese provincie van de Kruisheren de status van een Anbi.

Giften aan de de Europese provincie van de Kruisheren komen in aanmerking voor aftrek van de Nederlandse inkomstenbelasting. De ontvangst van erfenissen, legaten en schenkingen is voor de Kruisheren vrijgesteld van belasting. In het kader van transparantie en verantwoording bieden wij belanghebbenden onderstaand inzicht in de werking van de de Europese provincie van de Kruisheren. Deze informatie is tevens een wettelijke voorwaarde voor het behoud van de Anbi-status.

Algemene gegevens

Naam: Orde der Kruisheren (OSC)
Ook bekend als: Provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilige Kruis; de Europese provincie van de Kruisheren
RSIN/Fiscaal nummer: 0016 82 374
Nummer KvK: 74863193
Website: www.kruisheren.eu
Postadres: Kloosterlaan 24 A, 5435 XD Sint Agatha

Het religieus instituut van de Kruisheren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland.

Samenstelling bestuur

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut van de Kruisheren bestaat uit 3 bestuursleden, waaronder een prior-provinciaal en een vice-provinciaal.

Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut van de Kruisheren heeft als doel om als religieuzen in broederschap evangelisch samen te leven in kloostergemeenschappen. Dat leven wordt geïnspireerd en geordend door de Regel van de H. Augustinus en de Constituties van de Orde van het H. Kruis. Elke medebroeder en elke gemeenschap is geroepen een gezond evenwicht na te streven tussen de drie pijlers van het religieuze leven van de Kruisheren: gemeenschap, gebed en apostolaat.

Onderwijs en parochiezielzorg waren de belangrijkste werkterreinen, en vanuit met name de parochies kwamen ook meer sociale projecten aan bod. Verder stuurden de Kruisheren missionarissen naar Brazilië, Congo en Indonesië.

Beleidsplan

De beschikbare mensen en middelen bepalen het beleid dat de Kruisheren in Europa kunnen voeren. Als ouder en kleiner wordende groep kruisheren is het beleid erop gericht om het religieuze leven in de communiteiten zo goed mogelijk te continueren, waar nodig in aan de omstandigheden aangepaste vorm. Verder beogen we de presentie van kruisheren in de kerkgemeenschap en in de samenleving zo goed mogelijk gestalte te blijven geven. We blijven geloven in de betekenis die de spiritualiteit van de Kruisheren kan hebben. We willen zo lang mogelijk aanwezig blijven op de plekken waar de Kruisheren vanouds werkzaam waren.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR.

Activiteiten

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats.

De Europese Kruisherenprovincie ondersteunt in algemene en in specifieke zin het religieuze leven en de verzorging van de leden van de kloostergemeenschappen en van kruisheren die door omstandigheden van pensioen, arbeid of gezondheid buiten een kloostergemeenschap wonen en leven. Deze ondersteuning wordt gegeven aan leden van de Europese Kruisherenprovincie in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Brazilië. De gemeenschappen en individuele kruisheren organiseren hun activiteiten op het terrein van apostolaat en caritas. Zwaartepunten daarin zijn (openbare) eredienst, zielzorg, koorgebed, en dienst aan de kerkgemeenschap en de samenleving.

Verder draagt de Kruisherenprovincie zorg voor het beheren en ontsluiten van de eigendommen in de Kruisherencollectie (religieus erfgoed in de vorm van archieven, bibliotheken, kunstobjecten en een monumentaal kerkgebouw). Dit gebeurt deels in eigen beheer, via bruiklenen, en door beheer in opdracht. Het toekomstperspectief op langere termijn is aanleiding voor bezinning op en omvorming van het eigendom en het beheerbeleid.

De Kruisherenprovincie participeert in caritatieve activiteiten van de gezamenlijke religieuzen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Daarnaast worden ook op eigen initiatief caritatieve giften aan organisaties gedaan. Speciale aandachtspunten zijn daarbij samenlevingsopbouw, armoedebestrijding en vluchtelingenwerk.

De Kruisherenprovincie heeft een centraal kantoor voor bestuurlijke, secretariële en administratieve ondersteuning. Door dat kantoor worden ook gratis diensten verleend aan anbi-partners, zoals de Missieprocuur Kruisheren.

Financiële verantwoording van voorgenomen bestedingen, en van baten en lasten

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De kruisheren staan hun inkomsten af aan de orde en de orde voorziet in hun levensonderhoud. Met de middelen die de orde tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken. Voor de Kruisheren betekent dit dat de merendeels gepensioneerde confraters vanuit een door de orde opgebouwde pensioenvoorziening de noodzakelijke zorg ontvangen.

Voor het beheer van het vermogen hebben de Kruisheren een beleggingsstatuut opgesteld. Daarbij zijn uitgangspunten geformuleerd voor een ethische en duurzame defensieve portefeuille, met daarnaast een spreiding over verschillende banken in landen waar de Kruisheren zich in West-Europa bevinden.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom ‘begroting’ in de bijlage is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De verkorte staat van baten en lasten in de bijlage geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het lopende boekjaar staan in een eigen kolom.

In deze bijlage (pdf) vind je de begroting en de staat van baten en lasten met een toelichting.